Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Kısaca Sonuçlar

(TL mio) 1Ç19 4Ç19 2019 1Ç20 Yıllık Çeyreksel
Aktifler 386,009 387,172 387,172 421,394 9% 9%
Krediler (net) (1) 210,796 214,471 214,471 219,047 4% 2%
Mevduat 228,080 244,712 244,712 270,780 19% 11%
Net Kar 1,408 1,325 5,352 1,303 (7%) (2%)
Net Faiz Geliri 3,666 4,898 16,938 5,421 43% 7%
Net Komisyon Geliri 1,193 1,327 4,958 1,264 6% (5%)
(%)            
Özkaynak Karlığı 12.3 10.0 10.9 9.6 (2.7) (0.4)
Aktif Karlığı 1.5 1.4 1.4 1.3 (0.2) (0.1)
Kaldıraç 8.1x 7.1x 7.1x 7.8x (0.3) 0.7
Net Faiz Marjı 4.42 5.56 4.93 5.62 0.3 0.1
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 3.74 4.71 4.14 4.83 1.1 0.1
Operasyonel Gid./Gelir (2) 33.4 29.7 32.9 33.8 0.3 4.1
Sermaye Yeterliliği Oranı 16.2 19.7 19.7 18.8 2.6 (0.9)
Ana Yeterliliği Oranı 13.8 16.9 16.9 16.0 2.6 (0.9)

(1)Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı ve TL 71 mio tutarındaki sigorta cezası etkisi hariçtir.
(2) 1Ç20 Sermaye Yeterliliği Oranı & Ana Sermaye Yeterliliği Oranı BDDK’nın Mart ’20’de açıkladığı düzenlemeleri içermemektedir

Bilanço

        Payı (% Payı (%) Payı (%)
Konsolide (TL mio) 2018 2019 1Ç20 2018 2019 1Ç20
Nakit değ. ve Bankalardan Alacaklar 49,618 47,901 67,170 14.0 12.4 15.9
Menkul Kıymetler 56,782 83,602 89,494 16.0 21.6 21.2
Krediler (net) (1) 201,332 214,471 219,047 56.8 55.4 52.0
Diğer 46,950 41,199 45,684 13.2 10.6 10.9
Toplam Aktifler 354,682 387,172 421,394      
Mevduat 208,630 244,712 270,780 58.8 63.2 64.3
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 61,506 53,755 53,458 17.3 13.9 12.7
Repo 14,275 10,107 17,874 4.0 2.6 4.2
- TL Repo 3,918 763 6,831 1.1 0.2 1.6
- YP Repo 10,357 9,343 11,043 2.9 2.4 2.6
Diğer 26,484 24,236 25,375 7.6 6.3 6.0
Özkaynak 43,787 54,362 53,906 12.3 14.0 12.8
Toplam Pasifler ve Özkaynak 354,682 387,172 421,394      

(1)Karşılaştırılabilir olması için 2018 toplam kredi rakamı finansal kiralama alacaklarını ve gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıkları içermemektedir.

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 1Ç19 4Ç19 2019 1Ç20 Çeyreksel (%) Yıllık (%)
Faiz Geliri 9,198 8.617 36,498 8,460 (1.8) (8.0)
Faiz Gideri (5,533) (3.720) (19,560) (3,219) (13.4) (41.8)
Net Faiz Geliri 3,666 4.898 16,938 5,241 7.0 43.0
(-) Toplam Swap Gideri (530) (746) (2,697) (738) (1.1) (39.1)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 3,135 4.152 14,241 4,503 8.5 43.6
Ticari Kar (Zarar) 731 488 1,551 252 (48.4) (65.5)
- Uzun YP Pozisyonundan Kayn. Kambiyo Karı 89 109 50 186 71.1 -
- Sermaye Piyasası İşlemleri 64 121 296 (22) - -
- Diğer 578 258 1,205 88 (65.9) (84.8)
Net Kredi Maliyeti (1,046) (2.411) (5,975) (1,099) (54.4) (5.1)
Ücret ve Komisyonlar (Net) 1,193 1.327 4,958 1,264 (4.8) 6.0
Faaliyet Giderleri (1,679) (1.790) (6,882) (2,055) 14.8 22.4
Diğer Gelirler 54 67 224 76 13.3 40.5
Diğer Karşılıklar (538) (116) (1,190) (1,167) - -
- LYY MtM Zararı (387) (249) (939) (871) - -
- Serbest Karşılıklar (100) - (100) (250) - -
- Diğer (51) 133 (151) (46) - (9.2)
Vergi Öncesi Kar 1,850 1.717 6,927 1,774 3.3 (4.1)
Vergi (442) (392) (1,574) (471) 20.1 6.6
Net Kar 1,408 1.325 5,352 1,303 (1.7) (7.5)
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır