Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Bilgilendirme politikası 

Amaçlar

Akbank yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmayı hedefler. Ana hedef, mevcut hissedarlar ve potansiyel yatırımcılar için Akbank hisselerini cazip ve öngörülebilir bir yatırım aracı haline getirmektir. Akbank yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Akbank kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BIST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, Akbank'ın tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Akbank'ın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir. ​

Yetki ve sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Akbank'da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Finansal Koordinasyon işbirimi bünyesindeki Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri Müdürlüğü, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü ile Kurumsal İletişim Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.​

Kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Akbank internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Akbank tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir​

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda yayınlanan özel durum açıklamaları,

Periyodik olarak KAP’ta yayınlanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve ara dönem faaliyet raporları ve yıllık faaliyet raporu

T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.),

Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,

Reuters, Bloomberg, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,

Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,

​Kurumsal Web Sitesi, (www.akbank.com),

​Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta, web-cast, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

Mali tabloların kamuya açıklanması

Akbank'ın çeyrek dönem sonları itibariyle finansal bilgileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak düzenlenen konsolide ve konsolide olmayan mali tablolar ve dipnotları olarak hazırlanarak bağımsız denetimden geçirilir.Ayrıca mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Bölüm Başkanı tarafından onaylanır. Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu, onayı takiben SPK ve BIST düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda kamuya açıklanır. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmasının ardından mali tablolar ve basın bülteni Akbank'ın Türkçe ve ingilizce web sayfalarında yayınlanır.

Açıklamanın yapıldığı gün kurumsal yatırımcı ve analistler için Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı ile Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı’nın katıldığı bir web-cast düzenlenir. Bu toplantı için hazırlanan sunum ve toplantıda yer alan tüm soru ve cevaplar yine aynı gün ingilizce web sayfasında (http://www.akbank.com/1308.aspx​) küçük yatırımcıların bilgilerine sunulmaktadır. Akbank ile ilgili düzenli haberler almak isteyerek web sayfasından e-posta kaydı yaptıran bireysel küçük yatırımcılara da mali tablolar ile basın bülteni e-posta ile gönderilir.

Faaliyet raporunun kamuya açıklanması

Faaliyet raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun hazırladığı "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun ve Denetim Şirketinin onayından geçirilir. Faaliyet Raporu yasal düzenlemelere göre belirlenen sürede ve şubelerimiz ile Web Sitemiz (www.akbank.com) vasıtasıyla kamuya açıklanır.​

Geleceğe Yönelik Değerlendirme ve Beklentilerin Açıklanması

Geleceğe yönelik bilgi ve beklentilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar da açıklanır. Açıklanan bilgilerin, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içerememesine, yanıltıcı olamamasına ve bankanın finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına özen gösterilir.

Daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde değişmesi veya değişeceğinin anlaşılması halinde beklentilerdeki değişiklikler kamuoyu ile paylaşılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir.​

Özel durumların kamuya açıklanması ve yetkili kişiler

Akbank'ın özel durum açıklamaları, Finansal Koordinasyon İş Birimi bünyesindeki Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü tarafından hazırlanır. Akbank'ın, özel durum açıklamaları prensip olarak Finansal Koordinasyon'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölüm Başkanı tarafından imzalanmak suretiyle KAP'ta yayınlanır. Bunun mümkün olamadığı hallerde, özel durum açıklamaları sırasıyla, imza yetkisine sahip, Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü Yetkilileri tarafından imzalanarak KAP'ta kamuya duyurulur. 

Bir bilgi, makul bir yatırımcının söz konusu bilgiyi hisse fiyatını etkileyecek nitelikte önemli ve özel bulma ihtimalinin yüksek olması durumunda, içsel bilgi olarak kabul edilir.

Herhangi bir Akbank çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış içsel bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü'ne bildirir. Bu durumda, Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasını hazırlayarak, KAP'ta yayınlanmasını sağlar.

İhraççılar hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılması zorunluluğuna uyulur. Söz konusu yükümlülük, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir.

Akbank özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde (www.akbank.com​) ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Finansal Koordinasyon İş Birimi bünyesindeki Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) No'lu Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı'nın değerlendirmesinden sonra Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılan açıklamalar, Kurumsal İletişim Bölümü'nün önerisi ile Genel Müdür'ün belirlediği kişiler tarafından gerçekleştirilir. Belirlenen sözcüler dışındaki çalışanlar medya ile ilişki içinde bulunmaz ve banka adına beyanat vermez. Medya çalışmalarının koordinasyonu Kurumsal İletişim Bölümü tarafından yürütülür.

Basın toplantılarında kullanılan sunum ve raporların içeriğini kapsayan Basın Bülteni hazırlanarak Akbank web sayfasına "Bizden haberler" bölümüne konulmaktadır. Ayrıca basın bülteninin İngilizce çevirisi de İngilizce web sayfasında "News" bölümünde yer almaktadır.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Akbank çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü'ne yönlendirilir. ​

İdari sorumluluğu bulunan kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Akbank ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Akbank'ın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.İdari sorumluluğu olan kişilerin Bankacılık Kanunu'nda belirtien şartları taşıması ve iş alanında uzmanlaşmış olması, yönetici vasıflarına sahip olması aranan kriterlerdendir. Bankamızda idari sorumluluğu bulunan kişiler Bölüm Başkanlığı ve bu seviyeye eşdeğer diğer görev seviyelerinden başlamaktadır.​

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerin gizliliğini teminen gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak ihraççının sorumluluğundadır.

Bankamızda içsel bilgilere erişimi olan kişiler, bu bilgilerin "Özel Durum Açıklaması" ile kamuoyuna duyuruluncaya kadar gizliliğini korumak zorundadır. Söz konusu kişiler içsel bilgiler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiştir. ​

Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişim

Akbank ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Akbank, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Akbank adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir. ​

Piyasada dolaşan asılsız haberler

Akbank prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Kurumsal İletişim Bölümü tarafından Akbank hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi düzenli olarak her sabah yapılır ve Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ile Finansal Koordinasyon İş Birimine bildirilir. Finansal Koordinasyon İş Birimi bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini yapar.

Finansal Koordinasyon İş Birimi bünyesindeki Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) No'lu Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.​

Yatırımcı ve analistlerle yapılan toplantı ve görüşmeler

Akbank’da gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden Finansal Koordinasyon İş Birimi bünyesindeki Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü sorumludur. Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek bu birimler tarafından cevap verilmekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü, Akbank’ın uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için Akbank’ın diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli telekonferans, elektronik posta, faks, sunumlar, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru ve roadshow gibi çeşitli iletişim yöntemlerini kullanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır.

Yatırımcı ve analistlerle yapılan toplantılarda kullanılan sunumlar Akbank web sayfasında (http://www.akbank.com/doc/Akbank_Investor_Presentation.pdf) küçük yatırımcıların da bilgisine sunulmaktadır.

Akbank analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde (www.akbank.com​ ) yayınlamaz. Akbank analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve özel bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir.

Sessiz dönem

Akbank, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Akbank için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklanmasını takiben sona erer. Akbank sessiz dönem boyunca;

Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Akbank'ın ilgili döneme ait finansal durumu ile ilgili bilgi vermez,

Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla,ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmez.​

Akbank web sitesi (www.akbank.com)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.akbank.com internet adresindeki Akbank Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Akbank'ın Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Akbank tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.​​​

 • Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
 • Vizyon ve ana stratejiler
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
 • Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret sicil bilgileri
 • Finansal bilgiler
 • Yıllık faaliyet raporları
 • Basın açıklamaları
 • SPK Özel Durum Açıklamaları
 • Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
 • Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
 • Vekâletname örneği
 • Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
 • Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
 • Bilgilendirme politikası
 • Sıkça sorulan sorular bölümü
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır