Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Uyum risklerinin yönetimine dair risk iştahı bildirisi 

Giriş

Akbank’ın temel faaliyetleri kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık, bireysel bankacılık, hazine işlemleri ve özel bankacılık ile uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren bankacılık uygulamalarını kapsamaktadır.

Faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve yurt çapındaki 21 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdüren Akbank, 12 binin üzerinde çalışanıyla güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahiptir. Akbank 18 milyonun üzerindeki müşterisine hizmetlerini, geleneksel dağıtım kanalları olan şubelerin dışında, Akbank Direkt Bankacılık, Çağrı Merkezi, yaklaşık 5.000 ATM, 600 binden fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla sunmaktadır.

Akbank, yurt dışındaki faaliyetlerini Almanya’daki iştiraki (Akbank AG) ve Malta’da bulunan bir şubesi ile sürdürmektedir. Bankacılık dışı finansal hizmetler ile sermaye piyasası ve yatırım hizmetleri ise, Banka’nın diğer iştirakleri olan AKYatırım, AKPortföy, AKLease ve AKÖde tarafından yürütülmektedir.

Akbank’ın tüm birim ve iştirakleri konumlarından bağımsız olarak Finansal Grup Kurum Politikası’na tabidir. Finansal Grup Kurum Politikası, Yönetim Kurulu tarafınca onaylanır ve Denetim, Uyum ve Operasyonel Risk gibi üst düzey yönetim komitelerince idare edilen uyum çalışmalarını gözetir.

İşbu bildiri Banka’nın risk iştahına ve toleransına ilişkin yaklaşımı tanımlamaktadır. Risk iştahı yaklaşımı; yasal mevzuat düzenlemelerine uyum kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı, yaptırımlar ve finansal suç risklerine ilişkin diğer tüm alanlarda düzenli olarak gerçekleştirilen risk ölçüm değerlendirmesine göre belirlenir ve periyodik olarak Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Banka dâhilinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler işbu bildiri ile uyumlu olmak zorundadır.

Risk İştahımıza Genel Bakış

Akbank uyum risklerinin yönetiminde; mevzuat standartları, profesyonellik, çalışan kalitesi ve paydaşların güvenilirliğini ön planda tutan detaylı süreçlerle çalışmaktadır.

Akbank, yurt içinde ve yurt dışında OFAC, AB, BM ve diğer tüm yaptırım otoriteleriyle uyumlu olacak şekilde katı bir yaptırım politikası yürütür. Akbank Yaptırım Politikası, yaptırım kapsamına alınan tüm gerçek ve tüzel kişilerle Banka aracılığıyla herhangi bir ilişki kurulumunu yasaklamaktadır. Aynı zamanda global düzeyde ülke ve kuruluşlara ait yaptırım, yasa ve politikalar kapsamında önleyici nitelikte aksiyonlar alır. Akbank Yaptırım Politikası, Banka’nın risk ölçüm değerlendirmesi ve risk iştahının yönetiminde belirleyici bir nitelik taşımaktadır.

Banka’nın, kara paranın aklanması faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında aktif ve önleyici bir yaklaşımı vardır. Müşteri profilleme ve segmente etme çalışmaları ile analitik düzeyde beslenen bu yaklaşım, raporlama ve izleme süreçlerinde de korunmaktadır.

Global uyum düzeninde meydana çıkan yeni trend ve değişen koşullara bağlı olarak, Akbank sadece kara paranın aklanması, yaptırım ve terörizmin finansmanı kapsamında değil yolsuzluk ve rüşvet gibi diğer tüm finansal suç alanlarında da etkin bir yönetişim yapısına sahiptir.

Risk Yönetimi Anlayışımız

Türkiye, yaptırıma tabi ülkelere olan coğrafi yakınlığı sebebiyle yalnızca yasa ve regülasyonlardan doğan teknik uyum risklerine değil, aynı zamanda söz konusu teknik uyum riskleri nedeniyle ortaya çıkan finansal performans ve itibar riskine de tabi olmakta, bahsedilen tüm bu uyum riskleri stratejik uyum riski kavramını oluşturmaktadır.

Akbank’ın risk yönetim anlayışı, uçtan uca tüm operasyonları kapsayacak etkin bir süreç olarak tasarlanmıştır. Akbank’ın gerçekleştirdiği aktivitelerde bütünleyici bir unsur olan risk yönetimi tüm çalışanlarının sorumluluğudur. Banka içerisinde özellikle yönetici pozisyonunda olan çalışanların risk yönetimi anlayışının gerçekleştirilmesi, risk çerçevesinin oluşturulması, bu alanda kontroller kurulması ve kontrollerin etkinliğinin test edilmesinde önemli bir sorumluluğu vardır. Risk yönetim kültürü, Banka’nın iş yapış süreçlerinde, uygun tutum, analiz ve yönetişime vurgu yapmaktadır.

Kapsam

Akbank’ın risk iştahı yaklaşımı ağıdaki tabloda gösterildiği üzere müşteri değer zincirinin farklı aşamalarında belirtilmiştir; a. Müşteri Riski, b. Ülke Riski, c. Ürün/Servis Riski, d. Teknoloji/Kanal Riski

Risk İştahı Bildirisinin Uygulanışı

Tüm üst düzey yöneticiler işbu risk iştahı bildirisinin uygulanmasından ve bildiriye uyumlu olunmasından sorumludur.

a. Yayım

Akbank Risk İştahı Bildirisi Akbank’ın web sitesinde yayımlanır.

b Risk Ölçüm Değerlendirmesi

Akbank; kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yaptırım risklerinin periyodik olarak ölçülmesinde organizasyon genelini kapsayacak nitelikte bir çalışma yürütür. Bankanın risk ölçümleme metodolojisi uçtan uca bir risk gözlem süreci olan müşterinin risk açısından skorlanması üzerine kuruludur.

c. Raporlama ve İzleme

İşbu bildiri, “Risk İştahı Çerçevesi” ile tamamlanmaktadır. Söz konusu çerçevede belirtilen tüm risk toleransları Uyum Komitesi’ne raporlanmakta, Komite’de uyumsuz olarak değerlendirilen toleranslar ise Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. Böylelikle risk iştahının yönetsel kararlarda da etkinliği sağlanmaktadır. Uyum Komitesi aynı zamanda risk iştahı bildirisinin uygulanması noktasında da görüşlerini bildirmektedir.

Yürürlük ve Revizyon

Uyum Başkanlığı, Risk İştahı Bildirisi’ni yıllık olarak ya da uyum evreninde önemli bir değişiklik olduğu anda gözden geçirerek revize eder. Revizyon, Akbank Uyum Başkanı/Uyum Görevlisi tarafından Yönetim Kurulu onayına ve görüşüne sunularak değerlendirmesi alınır ve Yönetim Kurulu onayı sonrası yürürlüğe girer.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır