Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

SPK İnternet sitesi yükümlülükleri 

BANKAMIZIN YETKİLİ OLDUĞU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ

​​Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 15/10/2015 tarihinde aldığı yetki ile mevduat bank​alarınca ifasına izin verilen tüm sermaye piyasası araçları için emir iletimi, işlem ve portföy aracılığı, saklama hizmetleri ile yardımcı hizmetleri vermektedir.

SPK’nın ilgili düzenlemelerine göre;

 • Emir iletimine aracılık, müşteri emirlerinin Bankamızca alınıp gerçekleştirilmesini sağlamak üzere yetkili bir başka yatırım kuruluşuna iletilmesi ve emirlerin sonuçlarına ilişkin müşterilerimize bilgilendirme yapılması,
 • İşlem aracılığı, müşterilerilerimizin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya b​anka adına ve müşteri hesabına Bankamız tarafından borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine veya yetkili bir kuruluşa iletilerek gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • ​Portföy aracılığı ise müşterilerimizin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin karşı taraf olarak doğrudan Bankamızca yerine getirilmesi faaliyetini ifade eder.
​​6362 SAYILI SPKN. UYARINCA YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti ​Yurt içinde ​Yurt dışında
i.  Paylar İzni Var  
ii.  Diğer menkul kıymetler İzni Var  
iii.  Kaldıraçlı alım satım işlemleri    
iv.  Paya dayalı türev araçlar İzni Var  
v.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni Var  
vi.  Diğer türev araçlar ​İzni Var  
II.  İşlem Aracılığı Faaliyeti ​Yurt içinde ​Yurt dışında
i. Paylar    
ii. Diğer menkul kıymetler ​İzni Var  
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri    
iv. Paya dayalı türev araçlar    
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar    
vi. Diğer türev araçlar    
III.     Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içind​e
i.  Paylar  
ii.  Diğer menkul kıymetler İzni Var
iii.  Kaldıraçlı alım satım işlemleri  
iv.  Paya dayalı türev araçlar  
v.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni Var
vi.  Diğer türev araçlar İzni Var
​IV.     Bireysel P.Yöneticiliği Faaliyeti  
  V.     Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti  
VI.     Halka Arza Aracılık Faaliyeti  
6.1.  Aracılık yüklenimi  
6.2.  En iyi gayret aracılığı  
VII.     Saklama Hizmeti İzni Var
7.1.  Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
7.2.​  Genel Saklama Hizmeti ​İzni Var

 

​6362 SAYILI SPKN. UYARINCA YETKİLİ OLUNAN YAN HİZMETLER
A.  Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması x
B.  Kredi ya da ödünç verilmesi x
C.  Döviz hizmetleri sunulması x
​D.  Genel yatırım tavsiyesi sunulması x
E.  Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması x
F.​  Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması ​x​
 

LEHİNE FAALİYET GÖSTERİLEN KURULUŞLAR

​​Bankamızca lehine faaliyet gösterilen kurumlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’dir. Kurumlarla ilgili tanıtıcı bilgiye aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilirsiniz.

​​https://www.akyatirim.com.tr
http://www.akportfoy.com.tr/tr

 

YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.​​

Bu amaçla, Bankamız ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız önemli ve gerekmektedir.​

1. Bankamız nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.​​

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda işlem için yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.​​

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.​​

4. Piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktarılacak bilgilerin ve yapılacak tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.​​

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yetkili personelce yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.​​

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.​​

7. İşlemlerinize başlamadan önce, Bankamızdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.​​

Belirtilen açıklamalar, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.​​

Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak, Bankamızca işlem yapılan aşağıdaki yatırım ürünleri için her yatırım ürününe özel hazırlanmış risk bildirim formunu işlem öncesinde okumanız ve anladığınıza ilişkin beyan içerir şekilde imzalamanız gerekmektedir. ​​

 • Açığa Satış Risk Bildirim Formu
 • Borçlanma Araçları Risk Bildirim Formu
 • Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Risk Bildirim Formu
 • Pay Piyasasi Risk Bildirim Formu
 • Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu
 • Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu
 • VİOP Risk Bildirim Formu
 • Ödünç İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu
 • Yabancı Pay Piyasası Risk Bildirim Formu
 • Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu
 

ALINAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI

Müşterilerimize ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, b​ütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel prensibimizdir. Bilgi işlem altyapısının güvenliğinin sağlanması amacıyla Bankamızda uygulanan politika ve standartları gösteren, Bilgi Güvenliği dokümanları bulunmaktadır. Müşteri bilgilerine yetkili personel haricinde erişim imkânı bulunmamaktadır. ​​

​Saklama hizmeti kapsamında elde edilen müşteri bilgilerinin diğer hizmet birimlerine karşı güvenliğinin korunması için fiziki ve sistemsel olarak her türlü tedbir alınmıştır.​​

 

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİ

​​Bu hususlara, Bir alt başlığın altında yer alan Emir Gerçekleştirme Politikaları’nda yer verilmiştir.

 

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKALARI

Bankamız emir gerçekleştirme politikalarına aşağıda yer verilmiştir.

EMİR İLETİMİNE ARACILIK POLİTİKASI
İŞLEM ARACILIĞI POLİTİKASI
PORTFÖY ARACILIĞI POLİTİKASI

 

Fon fiyatlarımıza https://www.akportfoy.com.tr/fund/pricesandreturns?lang=trtahvil & bono fiyatlamalarımıza ise https://yatirim.akbank.com/tr-tr/tahvil-bono/sayfalar/default.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

 

ELEKTRONİK ORTAMDA MÜŞTERİLER TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER İLE MÜŞTERİYE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK BİLDİRİMLERE İLİŞKİN ESASLAR

Bankamız müşterileri “Direkt Bankacılık” kanalları üzerinden görüntüleme ve işlem yapabilmektedirler. Müşteriler, elektronik ortamda pay senedi, yatırım fonu ve SGMK işlemleri yapabilmektedirler.

​Hesap ekstreleri başta olmak üzere III-45.1 Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ ile düzenlenen bildirimler ve teminat tamamlama çağrıları elektronik ortamda müşterilerimize iletilmektedir.

 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI, BORSA VE PİYASA BİLGİLERİ

http://www.akbank.com/tr-tr/Sayfalar/Birebir-Bankacilik.aspx

http://www.akbank.com/tr-tr/Sayfalar/Ozel-Bankacilik.aspx?fromSegment=Ozel

https://yatirim.akbank.com/tr-tr/sayfalar/default.aspx

http://www.borsaistanbul.com/

http://fonturkey.com.tr/FonAnaliz.aspx

web adreslerinden sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ

III-39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

III-37.1 Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

III-37.1 Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması/talimat alınması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

III-39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

III-37.1 Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in “yerindelik testi” başlıklı 40. maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;
- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,
- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: 

III-39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır.

Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

OLASI RİSKLERE KARŞI HAZIRLANAN “BEKLENMEDİK DURUM PLANLARI”NA UYGUN OLARAK MÜŞTERİLERİN ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLARDA KULLANABİLECEKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ İLE MÜŞTERİLERİN RİSKLERİNİ AZALTACAK ASGARİ TEDBİRLER

İş sürekliliği yönetimi

Akbank’ta kritik iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak, sağlanamadığı durumlarda öngörülen kesinti süreleri içinde çalışır hale getirmek, müşteri kayıplarını engellemek ve kurum itibarını korumak amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Programı uygulanmaktadır. Bu program, uluslararası bir standart olan (British Standard Institute) BS 25999’da tanımlanan iş sürekliliği ve olağanüstü durum yönetim sistemini temel alarak geliştirilmiş, 2012 yılında ISO 22301:2012 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardının yayımlanmasını takiben güncellenmiştir.

Akbank bünyesinde iş sürekliliği organizasyon yapısı, roller ve sorumluluklar belirlenmiştir. Yılda iki kez toplanan İş Sürekliliği Komitesi, yönetim programı kapsamında yürütülen çalışmaları izlemekte, kontrol etmekte yönlendirmekte ve iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynakları temin etmektedir.

Bu yönetim sayesinde hizmetlerde kesinti yaratabilecek tehditler ve bu tehditlerin gerçekleşmesi durumunda iş operasyonlarına olan etkileri önceden tanımlanmakta ve operasyonun aksaksız devam etmesinin sağlanması amacıyla planlar yapılmaktadır. Bu doğrultuda olağanüstü bir durumda kurtarılacak kritik öneme sahip hizmetlere yönelik olarak kurumsal hedefler ve yükümlülükler belirlenerek öncelikler tanımlanmış, hızlı ve doğru bir şekilde aksiyon alınmasını sağlamak üzere iş sürekliliği planları hazırlanmış, bilgi işlem merkezimiz Ankara'da kurulan Olağanüstü Durum Merkezinde yedeklenmiştir. Oluşturulan iş sürekliliği planları düzenli olarak gözden geçirilmekte, güncellenmekte ve habersiz yapılan tatbikatlarla etkinliği ölçülmektedir.

İş Sürekliliği Yönetiminin kurum kültürüne yerleştirilmesi ve kurum içinde iş sürekliliği bilincinin artırılması amacıyla eğitim, bilgilendirme faaliyetleri yapılmakta ve her sene yapılan olağanüstü durum tatbikatlarına katılım yüksek tutulmaktadır.

Olağanüstü bir durum halinde devreye alınacak olan acil durum planlarının işleyişi, üst düzey yöneticiler ve bu yöneticilere bağlı destek ekiplerinden oluşan İş Sürekliliği Komitesi tarafından koordine edilecektir.

Acil durum planlarının devreye alınması durumda gerekli bilgilendirmeler ve müşteriler ile iletişim www.akbank.com üzerinden, basın açıklamaları ve sosyal medya kanallarından verilecek mesajlar ile sağlanacaktır. Ayrıca müşterilerimiz, acil durumlarda Bankamızın 444 25 25 no’lu telefonu ile irtibata geçebilirler.

 

YASAL NOT

​​İnternet sayfasında verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir.​

 

KULLANILAN BİLGİSAYAR AĞI VE ŞİFRELEME SİSTEMİNİN OLASI RİSKLERİ VE GÜVENLİĞİ

Bankalar, BDDK’ın Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ’in 30. Maddesi ​uyarınca; internet bankacılığı hizmetine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda müşterileri bilgilendirmekle, gerekli uyarılarda bulunmakla yükümlüdür.

Bankamız, internet bankacılığı hizmetinin verildiği internet sitesinde “Güvenlik Duyur​uları" yer almaktadır. “Akbank.com”un, kullanıcılarının parasal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için sistemsel olarak üst düzey güvenlik önlemleriyle korunduğu bilgisi verilmektedir.

Buna ilave olarak belli adet vaka ve gerçekleşen zarar kritelerine göre müşterilerimiz, e-mail yoluyla herhangi bir dolandırıcılık ya da suistimal ile karşılaşmamaları için proaktif olarak bilgilendirilmektedirler.

İnternet bankacılığı kanalı üzerinden bankacılık işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için müşteriler tarafından nelerin yapılması gerektiği, parola veya değişken parola seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği, bunların güvenliğini sağlamaya ilişkin müşteri sorumlulukları ve herhangi bir problemle karşılaşılması durumunda nelerin yapılması gerektiği hakkında bilgi mevcuttur.

 

KULLANILAN İŞLEM PLATFORMUNUN VE BİLGİSAYAR AĞININ ÖZELLİKLERİ, VARSA RİSKLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İLE PLATFORMDA MEYDANA GELEBİLECEK RİSKLERE KARŞI KULLANILABİLECEK ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

​​Bankamız internet sitesinde yer alan güvenlik ile ilgili bilgilendirmelere detaylı olarak “Güvenlik Duyuruları​” adresi üzerinden erişilebilmektedir.

​​Belirtilen linkte Akbank Direkt İnternet kanalı aracılığıyla yapılacak dolandırıcılık girişimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve herhangi bir problemle karşılaşılması halinde nelerin yapılması gerektiği hakkında müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.

​​​Örnek dolandırıcılık e-maili ve diğer sahte e-mail örneklerine yer verilerek, kötü niyetli kişiler tarafından gönderilen bu e-maildeki linklere giriş yapılmaması için müşterilerimiz uyarılmaktadır. Sahte e-mail üzerinden işlem yapıldı ise 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Telefon Şubesi’nin kullanılarak bilgi verilmesi gerektiği duyurular başlığı altında yer almaktadır.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır