Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası 

Giriş

Akbank T.A.Ş. (bundan sonra “Akbank” veya “Banka” olarak anılacaktır) yönetim kurulu dahil olmak üzere bankanın tüm çalışanları için çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren bir kültürü benimsemiştir.

Akbank, yönetim ve tüm çalışanları için çeşitlilik ve kapsayıcılığın teşvik edilmesinin Banka performansını arttıracağına inanmaktadır.

Çeşitlilik; ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, yaş, engellilik hali, medeni hal, cinsel yönelim gibi tüm farklılık unsurlarını kapsamaktadır.

Bu, Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikanın (“Politika”) geliştirilmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan ilkeler ile yerel ve uluslararası alandaki iyi uygulamalar dikkate alınmıştır.

Amaç

Bu Politika, Akbank Yönetim Kurulu yapısının daha etkin bir şekilde oluşturulmasını sağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu üyesi adaylarının belirlenme sürecinde çeşitlilik ve kapsayıcılık bakış açısının teşvik edilerek farklı bilgi, birikim ve deneyime sahip kişilerin Yönetim Kurulu’nda yer almasını sağlamak için oluşturulmuştur.

Akbank Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimlerindeki çeşitlilik, Yönetim Kurulu’nun temel işleyişi başta olmak üzere, banka faaliyetlerinin de daha etkin biçimde yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

Kapsam

Bu Politika, Akbank Yönetim Kurulu üyeleri için geçerli olacaktır.

Bu Politika, Banka iç düzenlemelerinin yanı sıra ilgili yasal düzenlemelere paralel olarak uygulanacaktır.

Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi

Akbank Yönetim Kurulu aday belirleme süreci, Banka Esas Sözleşmesi’nde yer alan düzenlemeler başta olmak üzere, Bankacılık Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu’na aday belirleme sürecinde Banka kültürü, faaliyet alanları ve stratejik hedefler başta olmak üzere, görevin gerektirdiği bilgi birikimi, tecrübe ve yetkinliğe sahip, tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını koruyabilecek nitelikleri olan adaylar arasından belirlenir.

Adaylar; Politika’daki çeşitlilik unsurları gözetilerek, finans sektörü deneyimi, denetim tecrübesi, risk yönetimi ve dijital teknolojiler gibi teknik ve stratejik bilgi birikimlerine göre belirlenir.

Bu Politika kapsamında aday belirlenmesinde farklı bilgi, birikim ve deneyime sahip kişilerin Yönetim Kurulu’na dahil olması teşvik edilerek Banka’nın Yönetim Kurulu yapısındaki çeşitliliği sağlamak için azami çaba gösterilecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, gerekli ve uygun gördüğü takdirde, belirlemiş olduğu kriterlere uygun adayların tespiti konusunda bağımsız bir kuruluştan danışmanlık veya destek alabilir. Bağımsız kuruluş tarafından işbu Çeşitlilik Politikası’nda düzenlenen prensiplere göre aday havuzu belirlenmesi esastır.

Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde ayrıca, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenir.

Atanan yeni Yönetim Kurulu üyelerinin Bankanın işleyişine daha hızlı ve etkin bir biçimde uyum sağlaması amacıyla, Yönetim Kurulu Başkanı, yeni üyelere daha uzun süre görev yapmış Yönetim Kurulu üyelerinden birini mentor olarak atayabilir.

Hedefler

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, cinsiyetçilik kavramının getirdiği önyargılarla mücadele etmek, kadınların iş hayatına dahil edilmesi, Bankanın Sürdürülebilirlik stratejisi, çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımı çerçevesinde çalıştığı odak alanlar arasındadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu aday belirleme sürecinde, bilgi, birikim ve deneyim
açısından aynı özelliklere sahip adaylar arasından, kadın ve erkeklerin dengeli bir şekilde seçilmesi için azami çaba sarf edilecektir.

Buna istinaden Akbank, 2027 yıl sonuna kadar Yönetim Kurulu'nda kadın üye sayısı oranının en az %30 seviyesine ulaşmasını kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikasının Takibi ve Gözetimi

Bu Politika, Akbank Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, 20.02.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Politika, Yönetim Kurulu tarafından değiştirilmediği, iptal edilmediği veya revize edilmediği takdirde yürürlükte kalacaktır.

Politika’nın Yönetim Kurulu adına takibi ve gözetimi sürecini “Kurumsal Yönetim Komitesi” yürütecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Politika’nın revizyonu için yılda en az bir defa veya ortaya çıkabilecek gelişmeler kapsamında gözden geçirme faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır