Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

İnsan hakları politikası 

AMAÇ

Akbank’ın sürdürülebilirlik anlayışı paralelinde, çağdaş ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratılması, insan hakları alanındaki yaklaşım ve ilkelerinin aktarılması, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve ilişkili olduğumuz diğer tüm paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizde insan haklarına duyarlı ve bu ilkeler çerçevesinde davranılmasının sağlanması ve teşvik edilmesidir.

KAPSAM

Tüm Akbank ve iştirak çalışanları bu politikada yer alan ilke ve prensiplere uygun hareket etmekle yükümlüdür. Ayrıca tüm iş ortaklarımızdan ve paydaşlarımızdan uygulanabilir ilkeler için bu politikaya uygun hareket etmeleri beklenir ve bunu izlemek için gerekli mekanizmalar kurulur.

SORUMLULUKLAR

Hazırlayan : Organizasyonel Gelişim Bölümü
Görüş Veren : Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü, İç Kontrol Başkanlığı, Uyum Başkanlığı, Yatırım Bankacılığı
Onaylayan : Yönetim Kurulu
Yayımlayan : Organizasyonel Gelişim Bölümü

BAŞVURU REHBERLERİ ve REFERANSLAR

Akbank İnsan Hakları politikası; ilgili banka politika ve prensipleri, yasal mevzuat ve uluslararası kurumlar tarafından yayınlanan başvuru rehberleri ve referanslar ile uyumlu şekilde hazırlanmıştır.

 • Bankamız  politika ve uygulama esasları
  • Akbank Sürdürülebilirlik Stratejisi
  • Kurumsal Yönetim İlkeleri
  • Etik İlkeler
  • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası
  • İnsan ve Kültür Uygulama Esasları
  • Temiz Bankacılık Riski Yönetim Politikası
  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Uygulama Esasları
  • Satınalma Yönetmeliği
  • Tedarikçi Çalışma ve Davranış İlkeleri
  • Ücretlendirme Politikası
  • Şiddete Sıfır Tolerans Politikası
 • Uluslararası kurumların prensip ve politikaları
  • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
  • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İş Dünyası ve İnsan Haklarına İlişkin Kılavuz Prensipleri
  • Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri
  • Uluslararası Çalışma Örgütü Temel Sözleşmeleri
  • Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi
  • OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi
 • İlgili yasal düzenlemeler


TEMEL İLKELERİMİZ

Bankamız, çalışma hayatına ilişkin yasal mevzuat, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma hakları, insan hakları ve sosyal adalet temel ilkeleri başta olmak üzere ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirme konusuna odaklanır ve özen gösterir.

İnsan hakları politikamız ve temel ilkelerimizi çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız ile şeffaflıkla paylaşırız, bu ilkelerin uygulanması ve geliştirilmesi için gönülden çalışırız.

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

Çalışanlarımızın sahip oldukları farklı kültür, tecrübe, düşünce biçimlerini ve deneyimlerini destekler; ırk, cinsiyet, inanç, din, dil, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, yaş, engellilik hali, medeni hal, cinsel yönelim gibi bireysel özelliklere dayalı ayrımcılık yapılamayacağını temel ilke olarak benimseriz.

İşe alım, performans değerlendirme, kariyer ve ücretlendirme süreçlerinde adaylarımızın ve çalışanlarımızın sahip olduğu uzmanlık ve yetkinlikler ile bireysel performansları temel ölçme ve değerlendirme kıstası olarak kabul edilir.

Tüm çalışanların sesini eşit şekilde duyabilmek amacıyla; banka içi süreçler ve çalışmalarda farklı ekiplerden, farklı bireysel özelliklere sahip çalışanların katılımı gözetilir. Akbank’ta tüm çalışanlar fikirlerini açıkça ifade etmeleri için teşvik edilir ve herkesin fikrine saygı ile yaklaşılır.

Fırsat eşitliğinin sağlanması, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında temel ilke ve uygulamalarımıza “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası”nda yer verilmiştir.

Zorla Çalıştırmanın ve Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önüne Geçilmesi

Akbank, çocukların fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesine, eğitim ve iyi yaşam haklarının ellerinden alınmasına neden olan çocuk işçiliğine şiddetle karşı çıkmaktadır. Gönülsüz olarak ve tehdit altında çalışma olarak tanımlanan zorla çalıştırmanın her türüne karşıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşme ve tavsiye ilkeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca köleliğe ve insan ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uygulanmakta, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüm iş ortaklarımızın bu doğrultuda hareket etmesi beklenmektedir.

Sağlıklı, Güvenli ve Çevreye Duyarlı İşyeri

Çalışanlarımızın iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla yasal düzenlemeler ile uyumlu şekilde gerekli tedbirleri alırız. Bu kapsamda olası riskler ile bunlara yönelik olarak alınan ve planlanan tedbirleri ve uygulamalarımızı periyodik olarak değerlendiririz. Aynı zamanda düzenli eğitimler ile çalışanlarımızın bilinç ve farkındalık seviyesini sürekli artırmayı hedefleriz.

Sürdürülebilirlik temelli bir çalışma ortamı yaratılması, teknolojinin getirdiği imkanlardan da yararlanarak operasyonlarımızın çevresel etkilerinin minimize edilmesi gibi çevreye duyarlı yaklaşımları benimseriz.

İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili politika, prensip ve uygulamalarımıza “ İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Uygulama Esasları”nda yer verilmiştir.

Taciz ve Şiddete Sıfır Tolerans

Çalışanlarımızın evde ve işyerinde güvende olmasının ve hissetmesinin çok önemli olduğuna inanır, bu paralelde güveni tehdit eden veya zedeleyen her türlü şiddet ve istismara karşı sıfır tolerans gösteririz. Güvenli ve destekleyici bir iş ortamını zedeleyen davranış ve durumlar ile karşılaşılması halinde de uygun yaptırımları uygulamayı taahhüt ederiz.

Evde güven, işyerinde güven politika, prensip ve uygulamalarımıza “ Şiddete Sıfır Tolerans Politikası”nda yer verilmiştir.

Çalışma Koşulları ve İş-Özel Yaşam Dengesi

Çalışma saatleri mevzuat ile uyumlu şekilde belirlenmiştir, gün içi molaların kullanılması, fazla mesailerin sınırlı kalması, izinlerin düzenli kullanılması gibi uygulamalar izlenir . Çalışanlarımızın sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma hakkına saygı duyulur. Çalışanlarımızın iş-özel yaşam dengesini sağlamalarına destek olmayıve fiziksel, duygusal ve mental olarak iyi hissetmelerine katkısunmayıhedefleriz. Bu amaçla, “İyi Bir Sen” programımız kapsamında, iyi hissetme halinin çalışan deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi ve çalışanlarımızın iş ve sosyal hayatlarında yaşam kalitesinin artırılması için farklı inisiyatifler hayata geçiririz.

Ücretlendirme

Bankamızda ücret politikası iç ve dış etkenler çerçevesinde ve rekabetçi şekilde belirlenir ve yan haklar, fazla mesai gibi ödemeler de dâhil olmak üzere yasal düzenlemelere tam uyumlu şekilde ödenir.

Ücretlendirme politika, prensip ve uygulamalarımıza “Akbank Ücretlendirme Politikası”nda yer verilmiştir.

Gelişim Fırsatları Sağlanması

Çalışanlarımızın, kişisel ve profesyonel olarak kendilerini geliştirmeleri için imkan ve fırsatlar sunarız. Sürekli gelişim prensibi ile bugünün ve geleceğin gerekliliklerine uygun, çalışanlarımızın ihtiyaçlarına özel olarak kişiselleştirilmiş gelişim yolculukları tasarlar, yenilikçi eğitim metodolojileri ve deneyim paylaşımları ile çalışanlarımızın gelişimlerini destekleriz.

Gelecek nesillerin iş hayatına adaptasyonu için etkinlikler düzenlenmesi, iş hayatına ara vermiş kadınların veya engelli bireylerin istihdamının desteklenmesi, müşterilere iş hayatını kolaylaştırıcı gelişim fırsatları sunulması, girişimcilerin desteklenmesi gibi toplumu geliştirici konulara da önem veririz.

Kişisel Bilgilerin Korunması

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel bilgi ve verilerinin, özel hayatın

 gizliliği ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak korunması ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler ile paylaşılmaması için ilgili yasal düzenlemelere uyumlu şekilde gerekli önlemleri alır ve bu alanda üst düzey standartları uygulamayı taahhüt eder iz.

Çalışanlarımızın günlük işleri sırasında kişisel verilerin korunması ile ilgili belirlenen tedbirlere ve düzenlemelere uymasıbeklenir, bu kapsamda da çalışanlarımız sürekli eğitim faaliyetleriyle desteklenir.

Müşterilerimiz İle İlişki ve Çalışmalarımız

Müşterilerimiz için yenilikçi ve katma değer sağlayan finansal çözümler üretmeyi hedefleriz. Ürün ve hizmetlerimizin sunulmasında, müşterilerin finansmanında ve yatırım kararlarının belirlenmesinde finansal değerlendirmelerin yanı sıra çevresel ve sosyal riskleri de dikkate alırız.

Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarımız gereğince, yasal düzenlemeler, taraf olduğumuz sözleşmeler ve izlemeyi taahhüt ettiğimizilkeler çerçevesinde yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetleri yürüten veya çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma prensiplerine ve insan haklarına aykırı davranış ve faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan müşteriler finanse edilmez.

Ayrıca Akbank Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarında yer alan limitlerin üzerindeki finansmanlarda projeleri çevresel ve sosyal etki değerlendirme sistemine tabi tutar, bu değerlendirme sonucunda bir risk tespit edilmesi durumunda müşterilerimizden gerekli tedbirleri almalarını bekleriz.

İnsan haklarına saygılı ticari ilişkiler kurulması amacıyla sürdürülebilirlik temelli bir müşterini tanı prensibi uygularız. Çevresel ve sosyal değerlerimizle uyumlu olacak şekilde iş ilişkisi kurulmasına azami özer gösterir; izleme ve kontrol sistemlerimiz ile müşterilerimizin sosyal değerlerimiz ile uyumlu işlemler yapıyor olmasını gözetiriz.

Tedarikçilerimiz İle İlişki ve Çalışmalarımız

Tedarikçilerimiz ile değer yaratan, şeffaf, sürdürülebilir, güvenilir ve kaliteli iş ilişkileri kurmak ana hedeflerimizden biridir.

Bu çerçevede;

 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan tüm unsurların tedarikçilerimiz tarafından da uygulanması konusuna önem verir,
 • Ürün ve hizmetlerin temininde, topluma ve çevreye daha duyarlı sistemlerle çalışan tedarikçilere öncelik verir,
 • Hizmet alınan üçüncü taraf çalışanlarının iş ve çalışma koşullarını, uluslararası kuruluşlara karşı taahhütleri kapsamında değerlendirmek için çaba gösterir,
 • Sürdürülebilirlik vizyonu ve stratejileri kapsamında çalışanlarımız ve paydaşlarımız için fırsat eşitliğinin sağlanmasını, dezavantajlı grupların desteklenmesini, kapsayıcı bir kültür için farkındalık yaratılmasını ve yaşatılmasını destekleyici politikaların belirlenmesini amaçlarız.

Ayrıca, tedarikçilerimizin insan hakları başta olmak üzere Tedarikçi Çalışma ve Davranış İlkeler”inde yer verilen etik, sosyal ve çevresel sorumluluklara uyum sağlamasını bekleriz.

Diğer İş Ortaklarımız İle İlişki ve Çalışmalarımız

Diğer iş ortaklarımız ile olan çalışma ve ilişkilerimizde de temel ilkelere uyumlu davranılmasını gözetir, onlarıda bu yönde bir yaklaşım izlenmesi ve temel ilkelere uyum sağlamalarıiçin teşvik ederiz.

UYGULAMA VE İZLEME

Çalışanlarımız, Yönetim Kurulu’nca onaylanan bu politikada yer alan prensip ve ilkelere tam uyum sağlanması, politikanın uygulanması için gerekli kontrol ve izleme mekanizmalarının kurulması ve işletilmesi ile sorumludur. Bunu destekleyebilmek ve insan hakları ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyini artırabilmek için gerekli eğitimler tasarlanır ve çalışanların yararlanması sağlanır.

Ayrıca İnsan Hakları Politika dokümanının, bu kapsamdaki risklerin, etkilerinin ve tedbirlerin değerlendirilmesi ve olası gelişim alanlarının saptanması adına, düzenli olarak değerlendirilir ve takip göstergeleri ölçümlenerek Sürdürülebilirlik Komitesi’ne raporlanır. Uygulama ve izleme adımlarına ve sonuçlarına aynı zamanda banka entegre raporlamalarında yer verilir.

Politikaya uyum sağlanmadığı durum, davranış ve işlemlerle karşılaşılması durumunda da etik@akbank.com adresine e-posta gönderimi veya 212 385 77 77 no.lu telefon ile arayarak rapor edilmesi beklenmektedir. Etik hatta gelen tüm bildirimler İç Kontrol Başkanlığı tarafından gizlilik prensipleri çerçevesinde ilgili ekiplere iletilir, ekipler gelen bildirimleri titizlikle değerlendirir ve gerekli aksiyonları planlar.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır