Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Yönetim kurulu komiteleri

 

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirir. Denetim Komitesi bu kapsamda Yönetim Kurulu’nun aşağıda belirtilen hususların sağlanmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olur:

 • İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanması,
 • İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde işleyişinin ve üretilen bilgilerin bütünlüğünün gözetilmesi,
 • Bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmelerin yapılması, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi,
 • Bankacılık Kanunu kapsamında konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesi ve eşgüdümün sağlanması,
 • Banka’nın faaliyetlerinin sürekliliğini ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek ve/veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılık oluşturabilecek hususların Yönetim Kurulu’na bildirilmesi.

Denetim Komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli rapor almaktadır. Komite, Banka faaliyetlerinin süreklilik ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar ya da mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde, bu hususları Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Banka’nın iştiraklerinde de denetim komiteleri oluşturulmuştur. Banka Denetim Komitesi, iştirak denetim komitelerinin çalışmalarını izlemekte ve faaliyetlerini takip etmektedir.

Denetim Komitesi yılda en az dört defa toplanmaktadır. Mazereti olmadığı sürece tüm Komite Üyeleri toplantılara katılmaktadır. Denetim Komitesi Üyeleri’nin görev süreleri tanımlanmamıştır.

Eyüp Engin, Başkan
Levent Demirağ, Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev yetki ve sorumlulukları;

 • Kurumsal Yönetim İlkelerine banka içinde uyumun sağlanması, takip edilmesi ve iletişimin yapılması,
 • Yatırımcılar ve SPK, BIST gibi yetkili kurumlarla olan ilişkilerin belirlenmesi ve gözetimi,
 • Bankanın paydaşları ile dürüst, şeffaf bir iletişim platformunun kurulmasının sağlanması ve gözetimi,
 • Etik değerlerin belirlenmesi ve uyumun takibi,
 • Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarının gözetimi,
 • Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması,
 • Ücretlendirme uygulamalarının Ücretlendirme Komitesi Üyelerince, Yönetim Kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması,
 • Kültür ve sanat faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm Sosyal Sorumluluk Projeleri ile ilgili politikaların belirlenmesi, sahiplenilmesi ve takibi,
 • Bankanın yıllık faaliyet raporunun, web sitesinin ve benzeri tanıtım mecralarının Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir şekilde hazırlanmasının sağlanması ve gözetimi,
 • Sürdürülebilirlik Raporunun hazırlanmasının gözetimi,
 • Bankanın marka ve itibarını korumaya yönelik gerekli aksiyonların alınmasının sağlanması ve gözetimidir.
 • Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az iki kez toplanır.


Hakan Binbaşgil, Başkan
Yaman Törüner, Üye
Türker Tunalı , Üye
Hakan Binbaşgil ve Yaman Törüner Ücretlendirme Komitesi Üyeleri'dir.

Kredi Komitesi

Genel Müdürlük kredi sürecinden geçmiş kredi teklifini yasal mevzuata, bankacılık ilkelerine ve Banka’nın hedef ve kredi politikalarına uygun olması kriterlerine göre inceleyen son kredi tahsis karar merkezidir. Mazereti olmadığı sürece tüm komite üyeleri toplantılara katılmaktadır. Kredi komitesi ihtiyaç duyuldukça toplanmaktadır.

Ahmet Fuat Ayla, Başkan
Hakan Binbaşgil, Üye
Cenk Kaan Gür, Üye

Üst Düzey Risk Komitesi

Risk politikalarının oluşturulması, risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi amacıyla yöntemlerin belirlenmesi, uygun risk limitlerinin oluşturulması ve izlenmesinden sorumludur. Oluşturulan tüm risk politikaları, yazılı hale getirilip Banka’nın uzun vadedeki genel stratejisiyle bütünleştirilmektedir. Komite yılda iki defa toplanmaktadır.

Hakan Binbaşgil, Başkan
Ahmet Fuat Ayla, Üye
Cenk Kaan Gür, Üye

 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır