Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası 

Vizyon

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası, öncelikli olarak ulusal mevzuat ile bu doküman içeriğinde atıfta bulunulan uluslararası mevzuat, uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan iyi uygulama örneği mahiyetindeki temel düzenlemeler, ilkeler, tavsiyeler ve kriterlere uyumu hedefler.

Amaç

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikasının amacı, rüşvet ve yolsuzluk riskleri ile söz konusu risklerle mücadele ilkelerini tanımlamak ve Bankamızın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemeler, temiz bankacılık, etik ilkeler ve evrensel kurallar ile uyumu sağlamaktır. Bununla birlikte, müşterilerimizi, işlemlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi risk temelli bir yaklaşımla değerlendirerek, olası risklerin azaltılmasına yönelik stratejilerimizi, ilgili kontrol ve önlemlerimizi, işleyiş kurallarımızı ve sorumluluklarımızı belirleyerek tüm çalışanlarımızı bu konularda bilinçlendirmektir.

İşbu politika aynı zamanda, kaynağı rüşvet ve yolsuzluk suçları olan suç gelirlerinin bankaya yerleştirilmesinin ve aklanmasının önlenmesi, banka çalışanları-müşteri/ iş ortakları arasında rüşvet ve yolsuzluk suçu doğmasına zemin hazırlayabilecek ortamın mümkün olduğunca ortadan kaldırılmasının ve tespitinin sağlanması, rüşvet ve yolsuzluk suçu ile ilgili yükümlülük ve taahhütlerin gereğinin yerine getirilmesini hedeflemektedir.

Tanımlar

Yolsuzluk: Herhangi bir kurumdaki mevcut kaynak ve yetkilerin kişisel amaçlar için doğrudan veya dolaylı olarak kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet: Bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için üçüncü bir kişiyle yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde yarar sağlamasıdır. Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi partiler ve hayır kurumlarına yapılan bağışlar,
 • Alınan komisyonlar,
 • Eşitsiz ve iç düzenlemelere aykırı olarak kullandırılan sosyal haklar,
 • Hediye,
 • Ağırlama faaliyetleri,
 • Diğer menfaatler


sayılabilir.

Uyum Birimi: Uyum Görevlisine bağlı olarak çalışan ve uyum programının yürütülmesiyle görevli çalışanlardan oluşan birim. Bankamız Organizasyonunda Uyum Başkanlığı olarak isimlendirilmektedir.

Uyum Standartları Ekibi: Uyum Başkanlığı bünyesinde bulunan, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele kapsamındaki olası risklerin önlenmesi amacıyla kontrol faaliyetlerini yürüten ekip.

Üçüncü Taraf: Hissedarlar, iştirakler, grup firmaları, mevcut ve potansiyel olmak üzere; iş ortakları, tedarikçiler, partnerler, destek hizmeti kapsamında olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kapsam

İşbu politika, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Üst Düzey Yöneticiler ve tüm banka çalışanlarını, bağlı ortaklık ve iştiraklerimizi ve çalışanlarını, yasal mevzuat ile düzenlenmiş destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçiler, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere banka adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile müşterilerimizi kapsamaktadır.

Yolsuzluk ve Rüşvet Kapsamındaki Riskli Alanlar

İşbu politika kapsamında, politikaya uyum sağlamak ve uyumlu bir şekilde akışların devam ettirilmesi için iş birimleri temel odak alanları olan;

 • Hediye kabulü ve sunumu,
 • Temsil ve ağırlama faaliyetleri,
 • Kolaylaştırma Ödemeleri,
 • Bağış ödemeleri (Siyasi katkılar ve Hayır Kurumu Katkıları)
 • Görevin kötüye kullanımı,
 • Üçüncü taraflar ve iş ortakları ile ilişkiler,
 • Yasal Otoriteler ile ilişkiler,
 • Sponsorluk ilişkileri kapsamında gereken aksiyonları,
 • İşe Alım ve İstihdam


almalıdırlar.

Hediye kabulü ve sunumu; mevcut iş ilişkisi ile potansiyel iş beklentisi içerisindeki kişiler arasında, maddi veya manevi bir karşılık gerektirmeyen, ticari nezaket veya teşekkür amacıyla verilen ürün ve hizmetlerdir. Hediye alımı ve sunulması süreçlerine ilişkin usul ve esaslar, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nün hazırladığı Hediye ve Ağırlama Politikası’nda belirtildiği gibi uygulanmalıdır.

Temsil ve ağırlama faaliyetleri; iş ilişkisi veya potansiyel iş ilişkisi içerisindeki kişiler arasında temsil ve ağırlama amacıyla gerçekleştirilen davet, eğlence, yemek, kurumsal iletişim organizasyonları ile eğitim faaliyetleridir. Temsil ve ağırlama süreçlerine ilişkin usul ve esaslar, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nün hazırladığı Hediye ve Ağırlama Politikası’nda belirtilmiştir.

Kolaylaştırma ödemeleri; kolaylaştırıcı ödemeyi yapan tarafın yasal olarak hak kazanmış olduğu bir rutin veya gerekli işlemin yapılmasını güvence altına almak veya hızlandırmak için alt kademe bir görevliye yapılan resmi olmayan, uygunsuz, küçük tutarda ödemelerdir. Bu tür usulsüz ödemeler, Etik Hattına yapılan bildirimler aracılığı ile takip edilir.

Bağış ödemeleri; siyasi katkılar ve hayır kurumu katkıları olarak sıralanabilmektedir. Banka adına siyasi katkı veya faaliyeti yasaklanmıştır. Hayır kurumlarına yapılacak bağışlarda Bankamız, Etik İlkeler Politikası’nda yer alan prensiplere uyulmasını zorunlu tutmaktadır. Bağış ödemeleri ile ilgili süreçler, ilgili iş biriminin talep ettiği görüşlerle birlikte araştırmalar yapılır ve etik hattına yapılan bildirimler neticesinde takip edilir.

Görevin kötüye kullanımı; sahip olunan yetkilerin, karar alma sürecinde özel çıkar sağlamak suretiyle kullanılması anlamına gelmektedir. Bu tür usulsüz durumlar, Etik Hattına yapılan bildirimler aracılığı ile takip edilir.

Üçüncü taraflar ve iş ortakları ile ilişkiler; Hissedarlar, iştirakler, grup firmaları, mevcut ve potansiyel olmak üzere; iş ortakları, tedarikçiler, partnerler, destek hizmeti kapsamında olan gerçek ve tüzel kişiler bu politika kapsamında üçüncü taraf olarak kabul edilir. Bankamızın üçüncü taraflarla yaptığı faaliyetlerde, ilgili iş biriminin talep ettiği görüşlerle birlikte araştırmalar yapılır ve etik hattına yapılan bildirimler neticesinde takip edilir.

Yasal Otoriteler ile ilişkiler; Bankamızın yasal düzenlemeler nedeni ile iletişimde olduğu yabancı veya yerli yasal otoritelerde görevli memurlara doğrudan ya da dolaylı olarak verilecek hediye ve ikramlar, Bankamız Hediye ve Ağırlama Politikası’nda belirtilen sembolik ve maddi değeri yüksek olmayan hediyelerle kısıtlı tutulur. Hediye alımı ve sunulması ile beraber temsil ve ağırlama süreçlerine ilişkin usul ve esaslar, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nün hazırladığı Hediye ve Ağırlama Politikası’nda belirtildiği gibi uygulanmalıdır.

Sponsorluk ilişkileri; spor, sanat, kültür, eğitim, girişimcilik ve bilim alanlarında ya da bir aktivitenin veya organizasyonun desteklenmesi şeklinde olabilmektedir. Bankamız sponsorluk süreçlerinde, ilgili iş biriminin talep ettiği görüşlerle birlikte araştırmalar yapılır ve etik hattına yapılan bildirimler neticesinde takip edilir.

Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Hizmet alan veya hizmet veren üçüncü taraflar ile birlikte iş ortakları için de bu ilkeler aranmaktadır. Bankamız çalışanları haricindeki tüm menfaat sahipleri olan üçüncü taraflar ile faaliyetler; adil, şeffaf, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürülmelidir. Gerek kurum içinde, gerek kurum dışı olan üçüncü taraflar, yasal otoriteler, iş ortakları ve iş ilişkisinde olduğumuz diğer taraflara karşı doğrudan veya dolaylı olarak usulsüz bir şekilde ödeme yapma veya alma ve görevi kötüye kullanma kesinlikle yasaklanmıştır.

İşe Alım ve İstihdam; Bankadaki işe alım ve istihdam süreçlerinde Politikanın bir gereği olarak ilgili iş biriminin talep ettiği görüşlerle birlikte araştırmalar yapılır ve etik hattına yapılan bildirimler neticesinde takip edilir.

Yolsuzluk Ve Rüşvet İle Mücadele Faaliyetleri Kapsamında Dikkat Edilecek Hususlar

Doğru Kayıt Tutulması

Odak alanları kapsamında ortaya çıkan tevsik edici tüm belgeler, uygun olarak sunulmalı, kayıtlar eksiksiz, doğru ve güvenilir bir şekilde kaydedilmeli, denetim ve resmi kurumlar tarafından yapılan incelemelerde ilgili kayıtlar hazır bulundurulmalıdır.

Raporlama ve Veri Koruma

Banka adına hareket eden bir çalışan, banka içinde veya banka ile ilişki içerisinde olan bir tarafta yolsuzluk şüphesi duyduğunda, kendisine rüşvet teklif edildiğinde, rüşvet vermesi istendiğinde veya herhangi bir hukuka aykırı faaliyetin içinde kaldığında Etik Hattı’na raporlamalıdır.

Politika İhlali

İşbu politikanın ihlali halinde Etik Hattı, Uyum Standartları ekibi ve Teftiş Kurulu Başkanlığı incelemeleri kapsamında Bankamız Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yaptırım uygulanır.

Eğitim Faaliyetleri

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir araçtır. Verilecek eğitimler, Bankamız tüm çalışanlarını kapsar.

İzleme ve kontrol faaliyetleri

Riskli olarak tanımlanan tüm unsurlar sürekli olacak şekilde; iş birimleri, Uyum Standartları ekibi ve diğer İç Sistemler ekipleri tarafından gözlem altında tutulmalıdır.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır